02_PITHIA-NRF_ID2_InnovationPlatform_HannaRothkaehl.pdf